§3 Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. 

3.1.1
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2
Vid avbeställning därefter, men tidigare än 15 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3
Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4
Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan ska resenären betala hela resans pris. Sker ingen avbeställning och infinner sig resenären inte på för avresan angiven tid och plats eller kan han inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera äger BridgeBertheau (Beleva Travel Group AB) rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

3.1.5
I de flesta fall tillåts inte ändring eller avbokning av flygbolaget.
Då detta ändå tillåts är kostnaden:
Namnändring: 500kr per person samt flygbolagets avgift
Datumändring: 500kr per person samt flygbolagets avgift och eventuell mellanskillnad i pris

3.2
Resenären som har träffat avtal om avbokningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande:

– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbokningsskydd.

– Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbokningsskyddet.

3.2.1
Om resenären har avbokningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2–3.3.4 avbeställas utan annan kostnad än den anmälningsavgift som framgår av arrangörens hemsida. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200kr. Gemensam beställning av resan bekräftas genom att resenärerna beställt gemensam biljett, max 6 personer.

3.2.2
Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3
Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde ha känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är till exempel brand i den egna bostaden.

Fri avbokning för den som drabbas av uppsägning. Gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, inte vid enbart varsel. Gäller inte om en visstidsanställning eller en timanställning upphör. Gäller inte heller om en provanställning inte förlängs. Intyg från arbetsgivare måste visas. 

3.2.4
Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2. eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5
Bo-kvar-garanti
Resenär som tecknat avbokningsskydd och avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2–3.2.4 skall ha rätt att utan ytterligare kostnad behålla samma hotell och rumskategori. Detta förutsatt att samtliga på bokningen har tecknat avbokningsskydd.

3.2.6
Om du bokar Belevas avbokningsskydd är du berättigad till öppet köp i tre (3) månader från bokningsdagen, förutsatt att resan bokats 180 dagar innan avresa. 

3.2.7
Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

Senast sju (7) dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Beleva tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:

a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa
 
Avbokningsskyddet gäller enbart resans pris, inte eventuella uppkomna kostnader i samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 200 kr, plus avbokningsskydd, återbetalas ej vid avbokning.

3.3
Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer per e-post till info@beleva.se. Om begärda handlingar inte uppfyller våra krav och/eller inte är oss tillhanda i tid enligt ovanstående, gäller återbetalning i enlighet med de allmänna och särskilda resevillkoren.

3.4
Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.

Vid avbeställning av särskilda arrengemang som t.ex. golfpaket, utflykter eller liknande evenemang kan återbetalning ske endast om Beleva själva kan återkräva kostnader.